Hoppa till innehåll

RaukCard

INTEGRITETSPOLICY

 1. Dataskyddspolicy (GDPR)

  1.1.RaukCard vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

  1.2.RaukCard är personuppgiftsansvarig för RaukCards behandling av personuppgifter.

  1.3.En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.

  1.4.Du har rätt att veta vad RaukCard gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får.

  1.5.Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  1.6.För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i lag. Behandling av personuppgifter får göras om den är nödvändig för att fullgöra RaukCards avtal med dig (fullgörande av avtal) eller för att fullgöra en för RaukCard rättslig förpliktelse (rättslig förpliktelse), eller efter en intresseavvägning mellan RaukCards berättigade intresse att behandla personuppgifterna och din integritet (berättigat intresse), eller om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

  1.7.Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller generas i samband med att du använder RaukCards tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna RaukCard har samlat in är korrekta.

  1.8.RaukCard kan även komma att samla in personuppgifter om dig via publikt tillgängliga personuppgifter som t.ex. kontaktuppgifter, personnummer och betalningsanmärkningar, via t.ex. samarbetspartners.

  1.9.De typer av personuppgifter som RaukCard samlar in är kopplade till den tjänst RaukCard utför och information som du lämnar vid kontakt med RaukCard. RaukCard behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra RaukCards uppdrag och föra nödvändig kontakt kopplade till uppdraget.

  1.10.RaukCard behandlar personuppgifter för att kunna returnera Objekt eller leverera köpta varor. Du fyller själv i adress och kontaktuppgifter vid beställning. Uppgifterna delas med fraktbolag och i viss mån med RaukCards redovisningskonsult.

  1.11.RaukCard sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och RaukCards skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas som längst i tio år efter avslutat ärende. Därefter raderar eller avidentifierar RaukCard personuppgifter på ett säkert sätt.

  1.12.Om nödvändigt delar RaukCard personuppgifter med företag som behandlar informationen för RaukCards räkning och enligt RaukCards instruktioner (personuppgiftsbiträden eller underbiträden). Personuppgiftsbiträden finns för bl.a. betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden och underbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka RaukCard har samlat in informationen.

  1.13.RaukCard kan även dela personuppgifter med företag som självständigt styr hur informationen ska behandlas (självständigt personuppgiftsansvariga), som RaukCard är skyldiga att dela uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott eller om Kundens försäkringsbolag, bank, inkassobolag eller annan så kräver i enlighet med Kundens instruktion, för statistiska ändamål, eller banker och inkassoföretag för att tillvarata RaukCards rättsliga intressen. I sådana fall gäller den självständigt personuppgiftsansvarigas dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

  1.14.Du har rätt att begära att få en bekräftelse från RaukCard om RaukCard behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som RaukCard behandlar om dig.

  1.15.RaukCard har ett ansvar för att de personuppgifter RaukCard behandlar är korrekta. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

  1.16.Om RaukCard behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

  1.17.Du har rätt att motsätta dig RaukCards behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

  1.18.Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett av RaukCard berättigat intresse, om du har personliga skäl som rör situationen. RaukCard får dock fortsätta att behandla dina uppgifter om det föreligger tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

  1.19.Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för, om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta, om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, eller om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen, om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

  1.20.Om personuppgifter raderas, kommer RaukCard att underrätta dem som RaukCard har lämnat ut personuppgifter om dig till om det inte är omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

  1.21.Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan dock medföra att RaukCard inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

  1.22.Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Det omfattar endast de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att RaukCard ska kunna tillhandahålla begärda tjänster till dig. Du har inte rätt att flytta dina uppgifter om RaukCard behandlar dessa på grund av berättigat intresse eller skyldighet enligt lag.

  1.23.Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk ska du anmäla det till info@raukcard.se eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

  1.24.Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från RaukCard eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till info@raukcard.se.

 2. Cookies

  2.1.RaukCard använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på raukcard.se.
  ukCard använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på raukcard.se.

  2.2.En cookie är en liten textfil som raukcard.se begär att få spara på din dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. 

  2.3.Följande typer av cookies används på raukcard.se:

  2.4.Varaktiga cookies: Sparar en fil under en längre tid på din dator. Det gör bl.a. så att du inte får samma notis om kakor varje gång du besöker sidan, och att webbplatsen kommer ihåg val av produkter (till exempel att kundvagnen sparas).

  2.5.Sessionscookies: Under tiden du är inne och surfar på raukcard.se, lagras cookien temporärt i din dators minne, för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Den används också för att samla in statistik över hur många som besöker webbplatsen. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

  2.6.Tredjepartscookies: Cookies från Google och Stripe för att göra trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Bidrar bl.a. till att du slipper ange kortinformation om du använt Stripe på en annan webbplats tidigare.

  2.7.Mobilanpassningscookies: En specifik cookie från Stripe för att underlätta användarvänligheten av webbplatsen från mobiltelefon.

  2.8.Om du inte vill acceptera cookies från raukcard.se, gå in på din webbläsares hjälpmeny. Om du väljer att inte acceptera cookies, eller tar bort dem från webbhistoriken kan funktioner, service eller sidor på denna webbplats tappa i funktionalitet eller tillgänglighet och ge en försämrad upplevelse.

  2.9.Mer information om cookies, exempelvis hur du kan hindra dem från att installeras och hur du kan ta bort cookies från din hårddisk, hittar du även på www.minacookies.se